Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.
inwestycje

Harmonogramy naborów wniosków na 2016 rok zostały opublikowane. Programy dotacyjne dają spory wachlarz możliwości jeśli chodzi o pozyskanie finansowania na realizację, przede wszystkim, innowacyjnych przedsięwzięć. O finansowanie mogą ubiegać się także projekty stricte inwestycyjne (np. w ramach PO IR 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”), jak to jednak zwykle bywa, pomoc nie jest przeznaczona dla każdego. Jakim projektem dedykowana jest pomoc inwestycyjna?

Pomoc inwestycyjna? – Tylko inwestycja początkowa!

Spokojnie, nie musimy od razu budować nowego zakładu. Zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (General Block Exemptions Reguations – GBER) pomoc inwestycyjna może być przyznana na jedną z następujących form inwestycji początkowej:

A. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,

B. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

C. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

D. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

E Inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej, co oznacza:

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna to takiej działalności;

Zakres pomocy jaką obejmuje dany konkurs znajdziecie zawsze w dokumentacji konkursowej.

Co rozumiemy przez „nową działalność”?

Nowa działalność, która ma zostać podjęta, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danej firmie ani podobna to takiej działalności. „Taka sama lub podobna działalność” oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, czyli w Polsce po prostu PKD.

Nowy zakład?

W rozumieniu GBER, zakład to jednostka produkcyjna, nie nowy podmiot prawny.

W Kodeksie Cywilnym nie ma definicji „zakładu”. Jednakże przyjmuje się, że zakład to inna jednostka organizacyjna (inna niż przedsiębiorstwo) przeznaczona do innych, określonych celów (niekoniecznie gospodarczych). Należy dodać, że zarówno „przedsiębiorstwo”, jak i „zakład” wiążą się ze stroną przedmiotową, zatem status podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład nie ma tu znaczenia.

W zależności od sytuacji nowym zakładem będzie nowy dział (produkcyjny, badawczo rozwojowy) ale w rozumieniu GBER może być nim nowa, odrębna linia produkcyjna (bądź maszyna), przy czym w drugi przypadek będzie przypadkiem dość rzadkim, gdyż jak zobaczycie dalej, większość projektów będzie wpisywała się w poniżej omówione formy inwestycji początkowej.

Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

Tego typu przedsięwzięcia mogą obejmować sytuacje gdy zwiększamy moce wytwórcze danej jednostki, nie wprowadzając przy tym nowego produktu ani nie zmieniając w sposób znaczący sposobu wytwarzania produktu dotychczasowego. Zgodnie z GBER, poprzez „zwiększenie” możemy rozumieć sytuację gdy dzięki instalacji nowej maszyny możemy wyprodukować o co najmniej jedną jednostkę produktu w danym cyklu niż to miało miejsce dotychczas. Oczywiście każdy projekt musi mieć swoje podłoże ekonomiczne.

Jak rozumiemy dywersyfikację? Czym jest nowy produkt?

Definicja dywersyfikacji jest w tym przypadku dość jasna, mówimy o nowym produkcie w portfolio firmy. Problemy pojawiają się w odniesieniu interpretacji pojęcia „nowy produkt”. Co warte podkreślenia, zmiana klasyfikacji PKD nie musi skutkować nowym produktem.
Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

W tej sytuacji warto odnieść się do definicji innowacji produktowej, gdyż często jej udział będzie wymagany w ramach danego konkursu.

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Znaczące oznacza „robiące różnicę” z perspektywy użytkownika, branży, wdrażającego etc. i przede wszystkim niosące korzyść.

Nowy produkt nie może być wynikiem prac prowadzących do zmian rutynowych lub o niefundamentalnym znaczeniu (np. zmiana kolorystyki)

Niezwykle istotny jest zapis GBER warunkujący możliwość przyznania pomocy na dywersyfikację. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Ponownie wykorzystywane aktywa należy rozumieć jako aktywa wykorzystywane do produkcji wcześniej wytwarzanych produktów, które będą wykorzystywane przy produkcji nowych produktów, oferowanych dzięki zrealizowaniu projektu (w tym np. hale produkcyjne). Jeżeli składnik aktywów jest tylko częściowo ponownie wykorzystywany, wartość księgowa może być brana pod uwagę prorata.

Zachowanie wskazanych powyżej wartości (200%) powinno być oceniane zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie, jak i realizacji umowy oraz dokonywania kontroli na zakończenie realizacji projektu i zakończenie okresu trwałości.

Krótko mówiąc jeśli chcemy sfinansować inwestycję w np. maszynę, która umożliwi wprowadzenie na rynek nowego produktu, jej wartość (a w zasadzie koszt kwalifikowalny) musi co najmniej dwukrotnie przekraczać wartość księgową wszystkich innych aktywów firmy (np. dotychczasowa linia produkcyjna) wykorzystywanych do wdrożenia nowego produktu czy usługi. Warto podkreślić iż zazwyczaj na koszt kwalifikowalny składa się nie tylko sam sprzęt ale też działania umożliwiające jego montaż i wykorzystanie (np. prace remontowo-budowlane ets.)

Część wartości danego aktywa przypadającą dla nowego produktu można wyliczyć wykorzystując np. strukturę przychodów.

Na czym polega zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego?

W uproszczeniu, poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego rozumiemy implementację istotnej innowacji procesowej.

Innowacja procesowa to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje te mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub usług.

Sytuacja gdy wymieniamy składnik wyposażenia firmy przez inne, które są np. bardziej wydajne ale nie prowadzą do zmiany procesu, metodologii produkcji nie możemy zaliczyć takiego projektu do tej kategorii.

Podobnie jak w przypadku dywersyfikacji, także tutaj mamy do czynienia z pewnym ograniczeniem. W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

Podsumowując, przedsiębiorca zakładajacy ubieganie się o pomoc inwestycyjną musi umieć udowodnić przynależność przedsięwzięcia do jednej z opisanych grup. Póki co, wytyczne konkursowe nie opisują tego w sposób tak szczegółowy jak starałem się to przekazać co może rodzić różnego rodzaju wątpliwości (w szczególności w związku nakłaanych wymogów co do wartości kosztów kwalifikowalnych). Warto pamiętać by uważnie czytać dokumentację konkursową gdyż w niej są wyszczególnione działania kwalifikujące się do startu w konkursie oraz zasady samego konkursu.

Powyższy tekst stanowi przeredagowaną formę wpisu z portalu innpoland.pl

W przypadku zainteresowania ubieganiem się o pomoc inwestycyjną zapraszamy do kontaktu: bd@brante.pl

Zdjęcie stworzone przez patpitchaya / licencja creative commons www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy