Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Możliwości finansowania – PO IR Centra badawczo rozwojowe

PO IR

Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw, w szczególności do MŚP. Obejmuje ono tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Działanie ma przyczynić się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

DLA KOGO:

– Przedsiębiorstwa (punktowo faworyzowane MŚP)
– Konsorcja niedozwolone

ZAKRES TEMATYCZNY DZIAŁAŃ:

Pomoc może być przyznana na jedną z następujących form inwestycji początkowej:
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie,
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Więcej informacji na temat inwestycji początkowej tutaj

JAKA KWOTA:

– Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 2 mln PLN
– Możliwość zaliczkowania – maks. 30%

Intensywność pomocy jest zależna od miejsca realizacji projektu, zgodnie z tzw. regionalną mapą pomocy:

Mapa pomocy regionalnej
Mapa pomocy regionalnej

Źródło: Komisja Europejska

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Wśród kryteriów dostępu znajdują się:
-Innowacyjność oraz poprawność/kompletność przygotowania agendy badawczej, planowanej do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu.
– Posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie zapewniających prawidłową realizację projektu.
– Posiadanie przez Wnioskodawcę pozwoleń/licencji/koncesji, jeśli są one niezbędne do realizacji inwestycji.
– Kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji agendy badawczej.
– Projekt wpisujący się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)
– Opłacalność oraz trwałość finansowa projektu.
– W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP).

Wśród kryteriów punktowanych znajdują się:
– W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi.
– Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (uwzględniając działania poza projektowe).
– Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R.
– Wnioskodawca należy do sektora MSP.
– Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

W przypadku projektów o tej samie liczbie punktów, kryteriami rozstrzygającymi są:
– Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych.
– Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów).
– Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

TERMINY APLIKOWANIA:
1 marca – 29 kwietnia (budżet: 1 mld zł)
1 września – 31 października (budżet: 460 mln zł)
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju

W przypadku zainteresowania aplikowaniem o dofinansowanie w ramach PO IR 2.1.zapraszamy do kontaktu bd@brante.pl

Podobne wpisy