Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

KIS – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

KIS

Dofinansowanie unijne stanowi znaczący udział w finansowaniu krajowego ekosystemu innowacji. Jednym z warunków otrzymania wsparcia w ramach krajowych programów badawczych jest zgodność projektu z tzw. Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) – priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I.

20 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: Zdrowe społeczeństwo, Biogospodarka rolno-spożywcza, Leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
I. Badania i rozwój produktów leczniczych
II. Badania i rozwój suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III. Bioinformatyka
IV. Biologia syntetyczna w medycynie
V. Sztuczne narządy
VI. Technologie medycyny regeneracyjnej
VII. Technologie telemedyczne
VIII. Informatyczne narzędzia medyczne
IX. Technologie, urządzenia i wyroby medyczne
X. Technologie materiałowe w medycynie

KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE SPERSONALIZOWANEJ
I. Telemedycyna w diagnostyce i terapii
II. Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji
III. Markery/testy
IV. Opieka skoordynowana – promocja zdrowia/profilaktyka
V. Opieka Skoordynowana – ocena ryzyka/postępu choroby
VI. Opieka Skoordynowana – leczenie
VII. Rehabilitacja skoordynowana
VIII. Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne
IX. badania kliniczne

KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I. Technologie wytwarzania leków biotechnologicznych, w tym leków biopodobnych i biobetter
II. Innowacyjne produkty generyczne oraz innowacyjne wyroby medyczne suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III. Substancje aktywne (czynne) produktów leczniczych (API)
IV. Produkty lecznicze do stosowania zewnętrznego dermatologiczne i kosmetyczne
V. Produkty lecznicze pochodzenia naturalnego
VI. Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) oraz biologiczne (komórki, banki, komórki macierzyste itp.)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE
II. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
III. TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE
V. NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU
VI. produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo
VII. PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
VIII. Nowoczesne Leśnictwo
IX. Innowacyjne produkty drzewne i drewnopochodne
X. Indywidualizacja produkcji meblarskiej
XI. Innowacyjne procesy i produkty w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE) NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI
II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
III. OPAKOWANIA, DYSTRYBUCJA I PRZECHOWALNICTWO
IV. ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I. Rozwój procesów biotechnologicznych do wytwarzania innowacyjnych bioproduktów
II. ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE BIOMASY DO SPECJALISTYCZNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
III. BioProdukty i produkty chemii specjalistycznej
IV. Nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII
I. WYTWARZANIE ENERGII
II. SMART GRIDS / INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
III. Magazynowanie Energii
IV. OZE
V. Energetyka prosumencka
VI. energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska

KIS 8. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
I. Materiały i technologie
II. Systemy energetyczne budynków
III. Rozwój maszyn i urządzeń
IV. Rozwój aplikacji i środowisk programistycznych
V. Zintegrowane projektowanie
VI. Weryfikacja energetyczna i środowiskowa
VII. Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów

KIS 9. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
I. Innowacyjne środki transportu
II. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
III. systemy zarządzania transportem
IV. innowacyjne materiały w środkach transportu
V. innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW
I. PRZETWÓRSTWO METALICZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH
II. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ROPY NAFTOWEJ
III. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE GAZU ZIEMNEGO
IV. TECHNOLOGIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO
V. POZYSKIWANIE SUROWCÓW PODSTAWOWYCH DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, CEMENTOWEGO I BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA

KIS 11. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)
I. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW (M.IN. PRODUKCJA BEZODPADOWA LUB NISKOODPADOWA)
II. BEZPIECZNE METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI DO DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA LUB UNIESZKODLIWIENIA
III. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu
IV. Innowacyjne technologie odzysku i recyklingu energetycznego

KIS 12. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA I ODZYSKIWANIA WODY ORAZ ZMNIEJSZAJĄCE JEJ ZUŻYCIE
I. Poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych
II. Zwiększenie zasobów wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych
III. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
IV. Oczyszczanie ścieków
V. Odzysk wody i innych surowców ze ścieków
VI. Wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ściekowej

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY
I. Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla celów medycznych ochrony zdrowia oraz materiały hybrydowe z udziałem żywych tkanek i komórek
II. EKO-MATERIAŁY ORAZ MATERIAŁY KOMPOZYTOWE I NANOSTRUKTURALNE BIOMIMETYCZNE, BIONICZNE I BIODEGRADOWALNE
III. Zaawansowane materiały i nanotechnologie w energii odnawialnej oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią
IV. WIELOFUNKCYJNE KOMPOZYTOWE I NANOSTRUKTURALNE MATERIAŁY ULTRALEKKIE, ULTRAWYTRZYMAŁE, O RADYKALNIE PODWYŻSZONEJ ŻAROODPORNOŚCI I ŻAROWYTRZYMAŁOŚCI
V. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM
VI. MODELOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI WIELOFUNKCYJNYCH MATERIAŁÓW I KOMPOZYTÓW, W TYM NANOSTRUKTURALNYCH O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
VII. Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla produktów o wysokiej wartości dodanej oraz dla przemysłu procesowego
VIII. WIELOFUNKCYJNE WARSTWY ORAZ NANOWARSTWY OCHRONNE I PRZECIWZUŻYCIOWE ORAZ KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY PRZESTRZENNE, WARSTWOWE I SAMONAPRAWIALNE
IX. MATERIAŁY, NANOMATERIAŁY I KOMPOZYTY FUNKCJONALNE O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYKOCHEMICZNYCH I UŻYTKOWYCH
X. INTELIGENTNE MATERIAŁY NANOSTRUKTURALNE DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE, OPTOELEKTRONICE, SENSORYCE, INFORMATYCE, FOTONICE ORAZ KOMUNIKACJI
XI. WIELOFUNKCYJNE NANOMATERIAŁY KOMPOZYTOWE O OSNOWIE LUB WZMOCNIENIU Z NANOSTRUKTURALNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH ORAZ INNYCH NANOWŁÓKIEN, NANODRUTÓW I NANORUREK I ICH TECHNOLOGIE

KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE
I. SENSORY FIZYCZNE
II. SENSORY CHEMICZNE
III. BIOSENSORY
IV. SIECI SENSOROWE
V. Zagadnienia Horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych

KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE
I. TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE
II. INTELIGENTNE SIECI W INFRASTRUKTURACH
III. ARCHITEKTURY, SYSTEMY I APLIKACJE W INTELIGENTNYCH SIECIACH
IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH SIECIACH
V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
VI. STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MODELOWANIE INTELIGENTNYCH SIECI
VII. POZYCJONOWANIE I NAWIGACJA
VIII. POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI
IX. PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI
X. GEOINFORMATYKA
XI. INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA GEOINFORMACJI

KIS 16. ELEKTRONIKA OPARTA NA POLIMERACH PRZEWODZĄCYCH
I. Fotowoltaika i inne alternatywne źródła pozyskiwania energii
II. Sensory elastyczne
III. Oświetlenie
IV. Elektronika osobista i tekstylia inteligentne
V. Opakowania, logistyka i bezpieczeństwo

KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
I. Projektowanie i optymalizacja procesów
II. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów
III. Diagnostyka i monitorowanie
IV. Systemy sterowania
V. Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy

KIS 18. OPTOELEKTRONICZNE SYSTEMY I MATERIAŁY
I. Technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki
II. Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe
III. Technologie i materiały do wytwarzania źródeł i detektorów promieniowania optycznego
IV. Optoelektroniczne urządzenia i systemy
V. OPTYCZNE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE i INFORMACYJNE
VI. Układy i systemy optoelektroniki zintegrowanej

KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
I. WZORNICTWO
II. GRY
III. MULTIMEDIA

KIS 20. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY

I. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I KONWERSJA SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ORAZ ICH SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA
II. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH
III. PROCESY I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE NA POTRZEBY LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY

Bardziej szczegółowy opis Inteligentnych specjalizacji znajduje się m.in. tutaj

Podobne wpisy