Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Finansowanie B+R – harmonogram konkursów POIR 2015

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.
Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, w których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.
O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą zatem przede wszystkim:
• przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
• jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
• instytucje otoczenia biznesu.

Warto pamiętać, że szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Budżet POIR

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 8 613,9 mln EUR
• Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EUR.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim – 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Opis priorytetów oraz harmonogram konkursów

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi.

Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej, rozumiany w szczególności jako komercjalizacja wyników prac badawczych, prac rozwojowych (w tym działalności demonstracyjnej) lub zastosowanie tych wyników we własnej działalności komercyjnej.

Harmonogram konkursów 2015

Nr i nazwa Instytucja ogłaszająca Typ projektów Dofinansowanie* Planowany termin naborów
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka NCBR Projekty B+R realizowane przez MŚP Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. 1 600 mln PLN ogłoszenie 2.IV.2015r. rozpoczęcie naboru 4.V.2015r. zakończenie naboru 31.XII.2015r.
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka NCBR Projekty B+R realizowane przez dużych przedsiębiorców Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. 750 mln PLN ogłoszenie III kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru IV kwartał 2015r.
zakończenie naboru IV kwartał 2015 r.
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – Demonstrator NCBR Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. 500 mln PLN ogłoszenie 7.IV. 2015r.
rozpoczęcie naboru 7.V.2015r.
zakończenie naboru 22.VI.2015 r.
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – Demonstrator NCBR Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. 500 mln PLN ogłoszenie IV kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru I kwartał 2016r.
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R NCBR Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. 400 mln PLN ogłoszenie 16.IV. 2015r.
rozpoczęcie naboru 18.V.2015r.
zakończenie naboru 17.VI.2015 r.
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R NCBR Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego NNOMED Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. 95 mln PLN ogłoszenie III kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru III kwartał 2015r.
zakończenie naboru IV kwartał 2015 r.

*Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)

Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Wsparcie realizowane w ramach PI 1.2 w II osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, które stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi i technologie. W porównaniu do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług.

Mając na uwadze charakter ryzyka występującego w projektach wdrożeniowych, uzasadnione jest ich wsparcie z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. W związku z tym w II osi priorytetowej PO IR przewiduje się ich wsparcie ww. typów projektów z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).

Ponadto w ramach PI 1.2 w II osi PO IR wspierane są inwestycje przedsiębiorstw w zakresie rozwoju bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działalności B+R, która jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorcę projektów badawczo-rozwojowych.

Harmonogram konkursów 2015

Nr i nazwa Instytucja ogłaszająca Typ projektów Dofinansowanie* Planowany termin naborów
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw MG W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. 460 mln PLN ogłoszenie lipiec 2015r. rozpoczęcie naboru wrzesień 2015r. zakończenie naboru październik 2015r.
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP PARP Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. 31,3 mln PLN ogłoszenie październik 2015r.
rozpoczęcie naboru listopad 2015r.
zakończenie naboru grudzień 2015 r.
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP PARP Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 46,1 mln PLN ogłoszenie lipiec 2015r.
rozpoczęcie naboru sierpień 2015r.
zakończenie naboru grudzień 2015 r.
Poddziałanie 2.3.3 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej PARP Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 41 mln PLN ogłoszenie październik 2015r.
rozpoczęcie naboru listopad 2015r.
zakończenie naboru grudzień 2015 r.
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej PARP Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 50 mln PLN ogłoszenie wrzesień 2015r.
rozpoczęcie naboru październik 2015r.
zakończenie naboru marzec 2016 r.

*Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Istotnym elementem systemu wsparcia innowacyjności polskiej gospodarki są instytucje otoczenia biznesu. W ostatnich latach następował systematyczny wzrost liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Ich działalność można uznać za dość dobrze rozwiniętą, choć wymagającą dalszej profesjonalizacji. Konieczna jest poprawa funkcjonowania poszczególnych typów IOB, a także konsolidacja i lepsza koordynacja całego systemu. Działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom rynkowym i umożliwiać samofinansowanie tych podmiotów. Ponadto istotne znaczenie dla stworzenia przyjaznego otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw mają działania, służące monitorowaniu oraz koordynacji różnych procesów, instrumentów wsparcia, np. związanych z funkcjonowaniem IOB oraz klastrów w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach PI 1.2 w III osi PO IR prowadzone są działania o zróżnicowanym charakterze, odnoszące się do:
– współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I,
– ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
– zwiększenia skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych,
– dostępu MŚP do proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB,
– rozwoju inicjatyw klastrowych o dużym potencjale innowacyjnym,
– aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w aplikowaniu o środki z programów międzynarodowych, np. Horyzont 2020, COSME.

Harmonogram konkursów 2015

Nr i nazwa Instytucja ogłaszająca Typ projektów Dofinansowanie* Planowany termin naborów
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock PARP Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. 10 mln PLN ogłoszenie grudzień 2015r. rozpoczęcie naboru styczeń 2016r. zakończenie naboru marzec 2016r.
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PARP Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.. 500 mln PLN ogłoszenie lipiec 2015r.
rozpoczęcie naboru sierpień 2015r.
zakończenie naboru wrzesień 2015 r.
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PARP Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. 303 mln PLN ogłoszenie III kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru IV kwartał 2015r.
zakończenie naboru IV kwartał 2015 r.

*Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)

Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe

Wsparcie realizowane w ramach IV osi PO IR jest skoncentrowane na projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki.

Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R, przy czym wsparcie to będzie skierowane na realizację projektów stanowiących wkład Polski w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Projekty współfinansowane w ramach IV osi PO IR powinny służyć konsolidacji potencjału jednostek naukowych, tak aby w efekcie realizacji programu polska nauka posiadała silniejsze, rozpoznawalne w UE i świecie jednostki naukowe. Uzyskanie takich efektów wymaga inwestowania w naukowców – w zespoły badawcze, w których uczestniczą również pracownicy naukowi z ośrodków zagranicznych. Takie działania, a także wsparcie tworzenia międzynarodowych agend badawczych, czy wirtualnych instytutów, zapewni polskiej nauce lepszy kontakt z pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w ośrodkach UE i na świecie.

W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu prac B+R (w ramach cross-financingu).

Harmonogram konkursów 2015

Nr i nazwa Instytucja ogłaszająca Typ projektów Dofinansowanie* Planowany termin naborów
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki PARP Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca. 120 mln PLN ogłoszenie III kwartał 2015r. rozpoczęcie naboru III kwartał 2015r. zakończenie naboru IV kwartał 2015r.
Poddziałanie 4.1.4 Regionalne agendy naukowo-badawcze NCBR Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja) 200 mln PLN ogłoszenie III kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru III kwartał 2015r.
zakończenie naboru IV kwartał 2015 r.
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki OPI Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). 804 mln PLN ogłoszenie II kwartał 2015r.
rozpoczęcie naboru I kwartał 2016r.
zakończenie naboru II kwartał 2016 r.

*Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)

W przypadku pytań związanych z finansowaniem B+R oraz komercjalizacji zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do śledzenia kolejnych wpisów na naszym blogu.

Podobne wpisy