Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Możliwości finansowania – SME Instrument

SME Instrument

SME Instrument to dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom program Komisji Europejskiej (część Horyzontu 2020), mający na celu umożliwienie im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Składa się on z 3 faz:
– Faza 1 – wykonanie biznesplanu oraz studium wykonalności dla wdrożenia (ryczałtowe finansowanie 50 tys. €)
– Faza 2 – prace rozwojowe, których celem jest doprowadzenie rozwiązania do gotowości wdrożeniowej (finansowanie 70% kosztów w wysokości od 0,5 do 2,5 mln € – poziom dofinansowania trudny do osiągnięcia w ramach programów krajowych jeśli chodzi o prace rozwojowe, a koszty pośrednie stanowią aż 25% projektu)
– Faza 3 – mentoring oraz poszukiwanie inwestora (brak wsparcia stricte finansowego)
Warte podkreślenia jest to, że oprócz wsparcia finansowego, beneficjenci fazy 1 i 2 otrzymują dedykowany couching.

Liczby

W sumie, w ciągu pierwszego okresu programowania tj. lat 2014-2015, w ramach 1 fazy SME Instrument zgłoszono blisko 15 000 projektów z 40 państw. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych przedsięwzięć Polska zajmuje dobre, 5 miejsce (za Włochami, Hiszpanami, Brytyjczykami i Niemcami) nieznacznie wyprzedzając Węgrów. Dotychczas jednak z 700 zgłoszonych projektów, dofinansowanie w ramach SME Instrument otrzymały tylko 24 polskie projekty. To daje współczynnik sukcesu na poziomie 3,4%, ponad dwukrotnie mniej niż europejska średnia (ok. 8%). Z naszej strony gratulujemy w szczególności spółkom które nasz Zespół wsparł w staraniach o Instrument, tj.:
ML System SA (link do projektu)
Plasma System SA (link do projektu)
ZUK Stąporków SA (link do projektu)
iPANTERM Sp. z o.o. (link do projektu)
iPANTERM Sp. z o.o. (link do projektu)

SME Instrument –kto może aplikować?

Aplikować o finansowanie w ramach programu SME Instrument mogą wyłącznie firmy z sektora MSP (pełna definicja). Znaczącym wyróżnikiem, a jednocześnie ułatwieniem względem innych programów unijnych składających się na inicjatywę Horizon 2020, jest fakt, iż aplikować może pojedynczy podmiot a nie konsorcjum składające się co najmniej z trzech parterów, pochodzących z różnych krajów UE (lub państw stowarzyszonych). Nie wyklucza to oczywiście ubiegania się o finansowanie przez konsorcja. Wymóg posiadania statutu przedsiębiorstwa MSP powoduje, że ewentualnym konsorcjantem nie może być jednak jednostka badawcza ani inne tego typu organizacje. Jeśli dany podmiot chce zaangażować takie instytucje musi to zrobić w ramach podwykonawstwa. Warto wspomnieć, że mimo to współpraca nauki z biznesem stanowi jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju UE stąd też, zaangażowanie świata nauki (np. obecność naukowca w zespole projektowym) w rozwój zgłaszanego projektu może znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania.

Czy SME Instrument jest odpowiedni dla startupu?

SME Instrument przeznaczony jest dla firm otwartych na rozwój i współpracę międzynarodową. Jeśli chodzi natomiast o startupy to raczej nie należy traktować tego programu jako „kapitał na start”, nie są one wykluczone z aplikowania jednak, jak zaznacza Komisja Europejska, celem programu jest kreacja wzrostu przedsiębiorstw a nie ich tworzenie. Aplikujący podmiot musi dysponować odpowiednimi zasobami (przede wszystkim osobowymi) do realizacji przedsięwzięcia.

Co może być przedmiotem przedsięwzięcia?

Z dofinansowania można skorzystać w przypadku innowacji/technologii/rozwiązania znajdującego się co najmniej na szóstym poziomie gotowości technologicznej (TRL – ang. Technology Readiness Level). Mowa tutaj o momencie rozwoju, gdzie dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że kontynuacja prac badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach programu musi odbywać się już w środowisku operacyjnym lub produkcyjnym.

Ponadto Komisja Europejska zakreśliła obszary tematyczna (zgodnie z przyjętą strategią rozwoju UE), zgłaszane projekty powinny być związane z:
– Innowacjami technologii informatycznych, e-usług, gier, mobilnych usług publicznych, aplikacji mobilnych
– Wspieraniem rozwoju nanotechnologii, zaawansowanego wytwarzania
– Zwiększeniem konkurencyjności MŚP z dziedziny biotechnologii
– Zachęcaniem małych i średnich przedsiębiorstw do badań nad technologiami kosmicznymi i kosmonautycznymi
– Wspieraniem rozwiązań biotechnologicznych dedykowanych branży związanej ze służbą zdrowia, starzeniem się
– Wspieraniem rozwiązań ICT dla służby zdrowia, branży związanej ze służbą zdrowia, starzeniem się
– Wspieraniem potencjału innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa, agrożywności i biosektorów
– Wysokim potencjałem rozwoju oceanów, mórz i wybrzeży np. biotechnologia wodna, uprawy
– Technologiami transportowymi, kwestiami ekologii w transporcie oraz dla transportu publicznego. Zwiększeniem potencjału małych firm poprzez wykorzystanie ekologicznych oraz innowacyjnych rozwiązań zrównoważonego dostarczania produktów bądź materiałów
– Wspieraniem MŚP w zakresie budowy niskoemisyjnego i efektywnego systemu energetycznego (w tym OZE)
– Wspieraniem MŚP w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, klimatu, wydajności korzystania z zasobów i surowców.
– Wspieraniem innowacji MŚP z zakresu bezpieczeństwa (np. oprogramowanie do wzmocnienia cyberochrony, zwiększenie bezpieczeństwa granicznego, rozwiązania dla służb kryminalnych)
– Poszukiwaniem nowych modeli biznesowych dopasowanych do branży oraz do rynku docelowego

Więcej informacji na temat każdego z obszarów znajdziecie Państwo w programie konkursu.

Jak działa SME Instrument

Jak wspomniałem wcześniej, SME Instrument składa się z trzech faz, różniących się od siebie zakresem tematycznym oraz wielkością otrzymanej pomocy.

Faza I

Faza I służy ocenie zasadności komercjalizacji innowacji. Jej wynikiem będzie uzyskanie studium wykonalności oraz biznesplanu. W ramach studium wykonalności można wykonać takie prace jak: analiza ryzyka, analiza rynku, poszukiwanie partnerów, analiza polityki zarządzania własnością intelektualną, itp. Na działania w trakcie fazy pierwszej można otrzymać maksymalnie 50 tys. euro finansowania (ryczałtowego), projekt natomiast musi się zakończyć w ciągu 6 miesięcy. Wnioskowanie w tej fazie zostało maksymalnie uproszczone a objętość części głównej wniosku nie przekracza 10 stron.

Faza II

Faza II stanowi niejako kontynuację Fazy I, z tym że jej rezultatem jest osiągnięcie produktu gotowego do wejścia na rynek. Działania w ramach Fazy II obejmują głównie badania rozwojowe nad technologią (prototypowanie, skalowanie, pilotaż, miniaturyzacja itp.). Jej realizacja powinna trwać 12-24 miesiące, a wysokość możliwego do uzyskania finansowania wynosi 0,5-2,5 mln euro (udział pomocy wynosi 70%, a w wyjątkowych przypadkach 100%). 25% wartości projektu stanowią koszty pośrednie.

Dany podmiot może aplikować bezpośrednio do Fazy II, przy czym podmioty które pozytywnie przeszły Fazę I, będą miały większą szansę pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Ocena wniosku trwa od 2 (Faza I) do 4 miesięcy (Faza II) licząc od daty kończącej dany konkurs. W obu fazach wnioski oceniane są na podstawie trzech szerokich kryteriów: Impact, Excellence, Implementation. Aby zostać sklasyfikowanym na liście rankingowej należy osiągnąć 4 z 5 możliwych do uzyskania punktów w każdej z kategorii.

Cały Program Horizon 2020 i SME Instrument cechuje zupełnie inna niż w Polsce filozofia oceniania wniosków o dofinansowanie. Różni się również proces przyznawania dotacji. W ramach SME Instrument Wnioskodawcy nie są oceniani na podstawie ściśle określonej instrukcji wypełniania wniosku, określonego szablonu oceny czy też bardzo konkretnych (i często nieprzemyślanych) kryteriów punktowych. Jak wspomniano powyżej kryteria w SME Instrument są bardzo szerokie i odnoszą się bardziej do samej koncepcji biznesowej, potencjału wnioskodawcy niż stricte do technologii.

Wezwania do nadsyłania wniosków są wyznaczone w każdym kwartale danego roku. Warto nadmienić, iż dany podmiot może uczestniczyć tylko w jednym postępowaniu aplikacyjnym w jednym wezwaniu. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi może aplikować (do innej fazy lub kolejny raz do tej samej). Podmioty mogą natomiast jednocześnie startować w innych konkursach związanych z Horizon 2020 czy innymi inicjatywami UE.

Faza III

Faza III dotyczy natomiast coachingu oraz wsparcia w postaci ułatwienia dostępu do instrumentów finansowych takich jak pożyczki, kredyty, gwarancje oraz finansowanie venture capital. Jest to już faza związana z ostatnim etapem komercjalizacji.
Jak widać, zarówno Faza III jak i dwie pozostałe stanowią odpowiedź na podnoszone przez małych przedsiębiorców kwestie utrudniające im wdrażanie innowacji. SME Instrument to źródło kapitału i minimalizacji ryzyka związanego z komercjalizacją nowych rozwiązań. Na szersze omówienie jego efektów nadejdzie jeszcze czas. Zainteresowanie zdecydowanie przewyższa przewidywaną ilość finansowanych projektów. Rywalizacja jest zatem zacięta, jednak cel jest zdecydowanie wart zachodu.

Aktualne terminy naboru:

Faza I
– 03 V 2016
– 07 IX 2016
– 09 XI 2016

Faza II
– 14 IV 2016
– 15 VI 2016
– 13 X 2016

W przypadku pytań związanych z finansowaniem w ramach programu SME Instrument zapraszamy do kontaktu – bd@brante.pl.

Podobne wpisy